EA MLA

BATA, kao državno akreditaciono tijelo Bosne i Hercegovine, potpisnik je Multilateralnog sporazuma s Evropskom akreditacijom (EA MLA) u akreditacionim šemama, kako slijedi:

  • Ispitivanja (EN ISO/IEC 17025 i EN ISO 15189)
  • Kalibracije (EN ISO/IEC 17025)
  • Inspekcija (EN ISO/IEC 17020)
  • Certifikacija proizvoda (EN ISO/IEC 17065)

Kao EA MLA potpisnik, BATA poštuje sljedeća pravila:

  • Prihvata sisteme akreditiranja drugih EA MLA i ILAC MRA potpisnika i smatra ih jednakim vlastitom sistemu akreditiranja.
  • Prihvata certifikate/izvještaje koje izdaju tijela akreditirana od strane drugih EA MLA i ILAC MRA potpisnika i smatra ih jednako pouzdanim certifikatima/izvještajima koje izdaju tijela akreditirana od strane BATA-e (ispitne i kalibracione laboratorije, inspekcijska tijela, tijela za certifikaciju proizvoda).

EA MLA pruža okvir za ostvarenje cilja „Akreditiran jednom, prihvaćen svugdje“.

Cilj EA MLA jeste olakšavanje kretanja roba i usluga i ukidanje tehničkih prepreka u trgovini, kroz prihvatanje i stvaranje povjerenja u akreditacije državnih akreditacionih tijela i aktivnosti akreditiranih tijela za ocjenjivanje usklađenosti.

Ovim sporazumom upravlja Evropska organizacija za saradnju u području akreditiranja (EA) koju je, u skladu sa Uredbom (EZ) 765/2008, imenovala Evropska komisija, a zasnovan je na procesu kolegijalnog ocjenjivanja među članovima EA.

Logiranje za korisnike