Kako se mogu akreditirati?

Pravila akreditiranja opisana su u dokumentu PD 05-01, a sama procedura akreditiranja počinje podnošenjem zahtjeva za odobravanje/produživanje/proširivanje akreditacije (OD 07-01). Područje akreditacije definira se prema OD 07-40. Uz zahtjev (OB 07-02), tijelo dostavlja popunjen obrazac Izjave o području zahtijevane akreditacije te pripadajuću dokumentaciju navedenu na obrascu OB 07-09. Informacije o osoblju i opremi koju TOU koristi mogu se dostaviti na OB 07-12, odnosno OB 07-20. Kao dio dokumentacije, TOU dostavlja i izvještaj o samoocjenjivanju na odgovarajućem obrascu (OB 07-77, OB 07-78, OB 07-79, OB 07-80) kroz koji opisuje način na koji je zadovoljilo zahtjeve relevantnog standarda.

Napomena: Dopis sa specificiranim prilozima i Zahtjev za odobravanje / produživanje / proširivanje akreditacije (OB 07-02) moraju biti ovjereni i potpisani od ovlaštenih osoba  te poštom ili lično dostavljeni na adresu BATA-e.

Ukoliko se preispitivanjem potvrdi da BATA raspolaže potrebnim resursima za realizaciju zahtjeva te da je dostavljena dokumentacija kompletna, zahtjev se prihvaća i kreće se u proceduru akreditiranja. Nakon preispitivanja dokumenata i zapisa prelazi se na fazu ocjenjivanja. Ovisno o dogovoru s tijelom, slijedi najprije preliminarna posjeta.

Ocjenjivanje na licu mjesta najvažnija je faza procedure odobravanja akreditacije u kojoj se utvrđuje stvarna kompetentnost tijela za dobijanje akreditacije u zahtijevanom području. Ono sadržava ocjenu sistema upravljanja i tehničke kompetentnosti (osoblje, oprema, prostor,...). Nakon svake faze ocjenjivanja, BATA dostavlja tijelu izvještaj.

Tijelo mora efektivno otkloniti neusklađenosti utvrđene tokom ocjenjivanja da bi Komitet za akreditiranje mogao donijeti odluku o odobravanju akreditacije.

U skladu s utvrđenim programom nadzora, BATA periodički provjerava kontinuirano ispunjavanje kriterija  za akreditiranje.

Izjave o području zahtijevane akreditacije:

     -    inspekcijska tijela OB 07-49,
     -    ispitne laboratorije OB 07-50,
     -    kalibracijske laboratorije OB 07-51,
     -    tijela za certificiranje proizvoda  OB 07-03.

Logiranje za korisnike