Međunarodna saradnja

Međunarodna saradnja

BATA, akreditaciono tijelo Bosne i Hercegovine, sudjeluje u radu evropskih (European co-operation for Accreditation-EA) i međunarodnih organizacija za akreditaciju (International Laboratory Accreditation Cooperation-ILAC).

Potpisnik je Multilateralnog sporazuma s Evropskom akreditacijom (EA MLA) u akreditacionim šemama:

 • Ispitivanja (EN ISO/IEC 17025 i EN ISO 15189)
 • Umjeravanja (EN ISO/IEC 17025)
 • Inspekcija (EN ISO/IEC 17020)
 • Certifikacija proizvoda (EN ISO/IEC 17065)

BATA ima status EA MLA potpisnika u područjima ispitivanja (EN ISO/IEC 17025 i EN ISO 15189), kalibracije (EN ISO/IEC 17025), inspekcije (EN ISO/IEC 17020) i certifikacije proizvoda (EN ISO/IEC 17065).

BATA je potpisnik ILAC MRA u područjima ispitivanja (EN ISO/IEC 17025 i EN ISO 15189), kalibracije (EN ISO/IEC 17025) i inspekcije (EN ISO/IEC 17020).

Sticanjem statusa EA MLA potpisnika te potpisivanjem ILAC MRA sporazuma, BATA je znatno olakšala prihvatanje proizvoda i usluga izvan državnih granica, stvarajući tako okvir za podršku međunarodnoj trgovini, kroz uklanjanje tehničkih prepreka.

Bilateralna saradnja

Potpisivanjem bilateralnih sporazuma, BATA je ostvarila saradnju sa sljedećim akreditacionim tijelima:

 • ATS, Akreditaciono tijelo Srbije,
 • IARM, Institut za akreditiranje Republike Makedonije,
 • NAT, Akreditaciono tijelo Mađarske,
 • HAA, Hrvatska akreditacijska agencija,
 • ATCG, Akreditaciono tijelo Crne Gore,
 • TÜRKAK, Akreditaciono tijelo Turske,
 • NA, Norveška akreditacija
 • BAS, Bugarska akreditacija i
 • MOLDAC, Nacionalni akreditacijski centar Republike Moldavije

Bilateralna saradnja uključuje razmjenu ocjenitelja, organizaciju zajedničkih obuka te razmjenu iskustava vezano za akreditacione aktivnosti. BATA je otvorena za daljnje širenje ovakvih i sličnih oblika saradnje te aktivno sudjeluje u različitim regionalnim međunarodnim projektima koji uključuju akreditaciju.

Neki od projekata su:

 • CARDS 2002 (Regional Quality Infrastructure Project),
 • CARDS 2006 (Regional Quality Infrastructure Project),
 • „Jačanje Instituta za akreditiranje BiH“ - IPA 2007,
 • „Jačanje Instituta za akreditiranje BiH“ - IPA 2009,
 • „Kvalitet i sigurnost hrane u Jugoistočnoj Evropi“ – SIDA, SWEDAC,
 • “Pomoć u jačanju kapaciteta BATA-e” – finansiran od Vlade Kraljevine Norveške, a implementator je NA (Norveško akreditaciono tijelo) - projekat I i II,
 • „Regional Consultancy Fund of Quality Infrastructure – South East Europe“ - PTB Project 95330-23:2007.
Logiranje za korisnike