Misija

Misija

Uspostavljanje i održavanje kompetentnog, nepristrasnog i nezavisnog sistema akreditiranja kako bi i korisnici usluga akreditiranih tijela i potrošači u BiH imali povjerenje u usluge koje pružaju laboratoriji, certifikaciona i inspekcijska tijela. Takođe, BATA će putem uzajamnog međunarodnog priznavanja rezultata akreditiranih poslova, olakšati međunarodnu trgovinu bosanskohercegovačke privrede i pomoći joj da dostigne globalnu konkurentnost.

Vizija

Uspostaviti međunarodnopriznato akreditaciono tijelo u BiH koje efikasno provodi postupke akreditiranja u svim oblastima čime doprinosi osiguravanju kvaliteta i sigurnosti roba i usluga korisnicima (potrošačima) u našoj zemlji i osigurati priznavanje bosanskohercegovačke akreditacije u Evropi i svijetu.

Logiranje za korisnike