Politika i ciljevi kvaliteta

Politika kvaliteta BATA-e temelji se na politici države Bosne i Hercegovine u području akreditiranja, a definirana je Zakonom o akreditiranju BiH, kao i Zakonom o osnivanju Instituta za akreditiranje BiH, kojim je BATA ovlaštena za provođenje te politike.

Kroz kontinuirano ispunjavanje zahtjeva standarda BAS EN ISO/IEC 17011, Ocjenjivanje usklađenosti – Opšti zahtjevi za akreditaciona tijela koja akreditiraju tijela za ocjenu usklađenosti, EA, ILAC i IAF dokumenata relevantnih za rad akreditacionog tijela te Uredbe (EZ) 765/2008, cilj je stvoriti pretpostavke za efikasno djelovanje Sistema akreditiranja Bosne i Hercegovine. Prioritet BATA-e je, kroz ispunjavanje navedenih kriterija, osigurati kompetentnost, dosljednost u radu i nepristrasnost.

BATA je nacionalno akreditaciono tijelo države Bosne i Hercegovine, koje se ne nadmeće s drugim akreditacionim tijelima niti sa tijelima za ocjenu usklađenosti. BATA akreditira tijela za ocjenu usklađenosti koja su registrirana u BiH, poštujući sva relevantna pravila vezano za prekograničnu akreditaciju.

Kompetentnost BATA-e potvrđena je potpisivanjem EA MLA sporazuma u području ispitivanja, kalibracije, inspekcije i certifikacije proizvoda. Održavanje kompetentnosti trajan je proces koji zahtijeva maksimalan angažman svih uposlenika, ali i podršku zainteresiranih strana.

Kao potpisnik EA MLA sporazuma, BATA prihvata izvještaje i certifikate koje izdaju tijela akreditirana od strane drugih EA MLA/BLA i IAF/ILAC MRA potpisnika. Cilj je olakšati trgovinsku razmjenu i privrednim subjektima pružiti neophodnu podršku za lakši izlazak na evropsko i svjetsko tržište.

Našu politiku provodimo i održavamo na način da prepoznajemo potrebe korisnika naših usluga, ali i svih drugih strana koje računaju na usluge akreditiranih tijela. Sve zainteresirane strane uključene su u rad BATA-e i mogu dati svoj doprinos razvoju Sistema akreditiranja.

Politika nepristrasnosti jedna je od ključnih politika BATA-e kojom se jamči jednak pristup svim tijelima za ocjenu usklađenosti, garantira objektivnost akreditacija te regulira značaj upravljanja sukobom interesa.

Rukovodstvo BATA-e posvećeno je i podstiče stalna poboljšanja Sistema akreditiranja te prati i procjenjuje rizike koji mogu na bilo koji način ugroziti ovaj sistem. BATA podstiče sve uposlenike da daju svoj doprinos stvaranju povoljnog ambijenta za daljnji rast i razvoj akreditacije.

Interni auditi, preispitivanja od rukovodstva, korektivne akcije, kontinuirano poboljšavanje, praćenje zadovoljstva klijenata kroz analize prigovora i žalbi samo su neke od mogućnosti kojima se prepoznaju i podstiču prilike za napredak.

Razmjena iskustava i saradnja sa drugim akreditacionim tijelima dodatna je mogućnost jačanja pozicije akreditacije u Bosni i Hercegovini. Stoga je BATA otvorena za sve nove projekte koji će pomoći razvoj akreditacije. Svjesna važnosti akreditacije u infrastrukturi kvaliteta, BATA kontinuirano radi na obrazovanju i sticanju praktičnih iskustava svih uposlenika, ali i vanjskih saradnika.

Provodeći svoju politiku kvaliteta, BATA nastoji realizirati opće ciljeve kvaliteta koji uključuju:

  • Održavanje statusa EA MLA potpisnika u relevantnim područjima i promoviranje značaja ovog sporazuma,
  • Praćenje potreba zainteresiranih strana te pravovremeno reagiranje s ciljem uspostavljanja novih šema akreditacije i potpisivanja EA MLA sporazuma u područjima važnim za Bosnu i Hercegovinu,
  • Aktivno sudjelovanje u radu međunarodnih organizacija za akreditaciju,
  • Saradnju sa akreditacionim tijelima iz susjednih i drugih zemalja,
  • Podizanje svijesti da je akreditacija najadekvatnije međunarodno priznato sredstvo potvrđivanja kompetentnosti tijela za ocjenu usklađenosti,
  • Saradnju sa vlastima na nivou države i njenih entiteta u području akreditacije,
  • Saradnju sa drugim institucijama iz infrastrukture kvaliteta,
  • Raspolaganje odgovarajućom bazom ocjenitelja i/ili eksperata za kvalitetno izvođenje procesa akreditacije,
  • Eliminiranje ili svođenje na minimum svih rizika koji eventualno mogu ugroziti Sistem akreditiranja Bosne i Hercegovine.

mr.sc. Dražan Primorac
Direktor BATA-e

Sarajevo, 01.06.2022.

Logiranje za korisnike