Politika nepristrasnosti

BATA vodi računa da se sve aktivnosti akreditacije izvode nepristrasno te upravlja sukobom interesa na svim nivoima gdje nepristrasnost eventualno može biti ugrožena, vodeći se zahtjevima ISO/IEC 17011:2017. Poštovanje principa nepristrasnosti od najveće je važnosti u održavanju povjerenja koje zainteresirane strane očekuju od akreditacije.

Kao samostalna upravna organizacija koja djeluje u sastavu Vijeća ministara BiH, BATA je organizirana na način koji osigurava da nepristrasnost nije ugrožena bilo kakvim komercijalnim, finansijskim ili drugim pritiscima. U sastavu BATA-e djeluje Savjetodavno vijeće (SVA) koje uključuje zakonom prepoznate zainteresirane strane. Preko ovog tijela BATA pruža priliku zainteresiranim stranama za učinkovit doprinos u cilju očuvanju nepristrasnosti.

BATA kontinuirano nadzire nepristrasnost i objektivnost akreditacijskih usluga. Svo osoblje uključeno u proces akreditacije, svi ocjenitelji / eksperti, kao i članovi komiteta dužni su prijaviti eventualne sukobe interesa. BATA uzima u obzir sve ove informacije kako bi osigurala objektivnost usluga koje pruža. Odluke o akreditaciji donosi Komitet za akreditiranje (KA), pri čemu se kod odabira članova KA za pojedino tijelo vodi računa o eventualnom sukobu interesa.

BATA ne učestvuje u bilo kakvim aktivnostima koje bi mogle ugroziti njezinu nepristrasnost: ne provodi aktivnosti ocjene usklađenosti, ne pruža savjete tijelima za ocjenjivanje usklađenosti, ne promovira niti preporučuje bilo koju osobu ili konsultantsku kuću koja pruža savjete sektoru ocjenjivanja usklađenosti.

BATA pruža obuke ocjeniteljima/ekspertima i (potencijalno) akreditiranim tijelima dajući opšte informacije iz područja akreditacije koje su dostupne u javnoj domeni, ne ulazeći u konkretna rješenja vezano za aktivnosti pojedinih tijela za ocjenu usklađenosti.

BATA primjenjuje svoje politike i postupke na nediskriminirajući način. Usluge BATA-e dostupne su svim tijelima u Bosni i Hercegovini čije prijave za akreditaciju spadaju u definirano područje aktivnosti, nezavisno od veličine podnositelja zahtjeva, broja već akreditiranih tijela ili članstva u bilo kojem udruženju ili grupi.

BATA ocjenjuje potencijalne rizike svoje nepristrasnosti koristeći brojne mehanizme, uključujući redovne interne audite i preispitivanje od rukovodstva te, po potrebi, konsultacije sa zainteresiranim stranama. Ukoliko se identificiraju takvi rizici, BATA pokreće odgovarajuće akcije kako bi ih uklonila ili umanjila te prati njihov učinak.

U slučaju da najviše rukovodstvo procjeni da neki od prepoznatih neprihvatljivih rizika po nepristrasnost nije moguće svesti na prihvatljivu mjeru, BATA neće provesti postupak akreditacije.

mr.sc. Dražan Primorac
Direktor BATA-e

Sarajevo, 01.06.2022.

Logiranje za korisnike