Savjetodavno vijeće

U skladu sa Zakonom o akreditiranju BiH, u okviru BATA-e se uspostavlja Savjetodavno vijeće čijeg predsjednika, zamjenika predsjednika i članove, na prijedlog direktora BATA-e, imenuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i koje predstavlja sve interese u području akreditiranja u Bosni i Hercegovini. Predsjednik i zamjenik predsjednika moraju biti iz različitih entiteta, dok 1/3 članova Savjetodavnog vijeća moraju činiti eksperti iz Republike Srpske, a 2/3 iz Federacije Bosne i Hercegovine.

Savjetodavno vijeće radi u skladu sa odgovarajućim pravilnikom.

Osnovni zadaci Savjetodavnog vijeća su:

 • pružanje savjeta u vezi sa politikom razvoja i rada BATA-e kao što je dato u Zakonu o akreditiranju;
 • razmatranje pitanja politike koja se tiču akreditiranja, a koja pokrenu osnivači;
 • sudjelovanje u promociji akreditiranja u Bosni i Hercegovini;
 • razmatranje svih ostalih pitanja koja se odnose na akreditiranje, a koja mu može uputiti Vijeće ministara;
 • pružanje savjeta direktoru BATA-e, na njegov zahtjev.

Mandat članova Savjetodavnog vijeća traje četiri godine sa mogućnošću ponovnog izbora.

Sastav Savjetodavnog vijeća Instituta za akreditiranje 06.06.2016:

 • Dragan Milović - predsjednik (Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH),
 • Nataša Žugić - zamjenik predsjednika (Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju RS),
 • dr. Stipe Buljan (Ministarstvo energije, rudarstva i industrije FBiH),
 • Aleksandar Cincar (Institut za standardizaciju BiH),
 • mr. Zijad Džemić (Institut za mjeriteljstvo BiH),
 • Edin Ćerimagić (Agencija za nadzor nad tržištem BiH),
 • Šukrija Dupčanin (Savez udruženja potrošača BiH),
 • Dragan Doko (Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH),
 • dr Pero Dugić (Tehnološki fakultet - Banja Luka),
 • dr Sadbera Trožić - Borovac (Prirodno matematički fakultet Sarajevo),
 • dr. Radoslav Grujić (Tehnološki fakultet, Banja Luka),
 • dr. Hazim Bašić (Mašinski fakultet Sarajevo),
 • mr. Krešo Šaravanja (Građevinski fakultet, Mostar),
 • Mile Plakalović (Sistem Qualita, S Pale),
 • Slavko Kovačević (Preduzeće "ORAO" a.d. za proizvodnju i remont Bijeljina),
 • Kamenko Mirković (Centar za kvalitetu, Mostar),
 • Zijo Isić (BH Telecom d.d. Sarajevo, Regionalna direkcija Mostar),
 • Željko Medak (Institut za akreditiranje BiH).
Logiranje za korisnike