O nama

Institut za akreditiranje Bosne i Hercegovine (BATA) je samostalna upravna i neprofitna institucija koja vrši akreditiranje tijela za ocjenjivanje usklađenosti u Bosni i Hercegovini (BiH).

BATA je uspostavljena Zakonom o osnivanju Instituta za akreditiranje BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 10/02), a na osnovu Zakona o akreditiranju BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 19/01).

Uspostavljena je radi provođenja tehničkog zakonodavstva BiH koje se usklađuje s pravnim nasljeđem Evropske unije (acquis). Tehničkim propisima se uređuje sigurnost proizvoda i sloboda kretanja na unutrašnjem tržištu, zaštita zdravlja građana, zaštita potrošača, zaštita okoliša i druga područja od javnog interesa.

Ocjenjivanje usklađenosti proizvoda, procesa i usluga s tehničkim propisima i standardima provode stručno i tehnički osposobljeni laboratoriji, certifikaciona i inspekcijska tijela.
Međunarodno priznati način dokazivanja osposobljenosti za ocjenjivanje usklađenosti je akreditacija.

Akreditirana tijela osiguravaju povjerenje u usluge ispitivanja, certifikacije i inspekcije bez obzira radi li se o usluzi državnoj upravi (zakonom uređeno područje) ili naručiocu po ugovoru (dobrovoljno područje).

U skladu sa standardom BAS EN ISO/IEC 17011, BATA je, kao jedino državno tijelo za akreditiranje, odgovorna za:

 • akreditiranje ispitnih i kalibracionih laboratorija;
 • akreditiranje tijela za certificiranje proizvoda;
 • akreditiranje tijela za certificiranje sistema upravljanja kvalitetom i okolišem;
 • akreditiranje tijela za certificiranje osoba;
 • akreditiranje inspekcijskih tijela;
 • ocjenjivanje i potvrđivanje osposobljenosti tijela za ocjenjivanje usklađenosti u skladu s tehničkim propisima;
 • nadzor nad akreditiranim tijelima;
 • uspostava i vođenje registra akreditiranih tijela za ocjenjivanje usklađenosti;
 • tehnička pomoć institucijama državne uprave za provođenje politike akreditiranja u području ocjenjivanja usklađenosti;
 • zaključivanje sporazuma sa EA (Evropska organizacija za saradnju u području akreditiranja) o priznavanju jednakosti postupaka akreditiranja i dokumenata koje izdaju akreditirana tijela (MLA);
 • promociju akreditiranja i obrazovanje u području akreditiranja.

U skladu sa zakonskom legislativom, BATA ima uspostavljenu unutrašnju organizacionu strukturu kao i vanjska tijela (Savjetodavno vijeće za akreditiranje, Komitet za žalbe, tehničke komitete) koji daju značajnu podršku sistemu akreditiranja BiH.

Logiranje za korisnike