Zakoni i pravilnici

PDFZAKON O AKREDITIRANJU BOSNE I HERCEGOVINE

Ovim zakonom se definira politika i sistem akreditiranja Bosne i Hercegovine i uvjeti za akreditiranje ispitnih i kalibracionih laboratorija, tijela za certifikaciju i inspekcijskih tijela. Zakon je usklađen sa evropskom i međunarodnom praksom u području akreditiranja.

PDFZAKON O OSNIVANJU INSTITUTA ZA AKREDITIRANJE BOSNE I HERCEGOVINE

Ovim zakonom osniva se, kao samostalna institucija, Institut za akreditiranje Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: BATA) kao organ državne uprave za provođenje sistema akreditiranja Bosne i Hercegovine, uređuje njegov položaj, odgovornost, ovlaštenja kao i druga pitanja od značaja za organizaciju, funkcioniranje i rad BATA-e.

PDFPRAVILNIK O PREVENCIJI I BORBI PROTIV KORUPCIJE U INSTITUTU ZA AKREDITIRANJE BIH

Ovim pravilnikom uređuju se pravila, uvjeti, ovlaštenja i odgovornosti u provođenju prevencije i borbe protiv korupcije tokom obavljanja funkcija, radnih obveza i poslova, kao i vršenje usluga u Institutu za akreditiranje Bosne i Hercegovine, u skladu sa zakonima i zakonskim propisima Bosne i Hercegovine. U skladu sa ovim pravilnikom, korupciju možete prijaviti na e-mail: korupcija@bata.gov.ba

PDFPRAVILNIK O PRIJAVLJIVANJU KORUPCIJE I ZAŠTITI OSOBE KOJA PRIJAVI KORUPCIJU U INSTITUTU ZA AKREDITIRANJE BIH

Ovim pravilnikom uređuju se način internog prijavljivanja korupcije i drugih nepravilnosti u Institutu za akreditiranje BiH, postupanje po zaprimljenim prijavama korupcije i drugih nepravilnosti, razmatranje zaprimljenih prijava i drugih nepravilnosti. U skladu sa ovim pravilnikom, korupciju možete prijaviti na e-mail: korupcija@bata.gov.ba

PDFOBRAZAC ZA PRIJAVU KORUPCIJE

PDF PLAN BORBE PROTIV KORUPCIJE U INSTITUTU ZA AKREDITIRANJE BOSNE I HERCEGOVINE 2016- 2017.

Planom borbe protiv korupcije u Institutu za akreditiranje Bosne i Hercegovine 2016-2017. utvrđuju se mjere i aktivnosti kojima se prepoznaju, smanjuju, uklanjaju i sprječavaju mogućnosti nastanka i razvoja korupcije u Institutu za akreditiranje Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu BATA). Obaveza donošenja Plana borbe protiv korupcije proizilazi iz Strategije za borbu protiv korupcije BiH 2015-2019. i Akcijskog plana za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije BiH 2015-2019. Opšti cilj Strategije za borbu protiv korupcije je ustanoviti prioritete na planu prevencije korupcije i borbe protiv korupcije, principe i mehanizme zajedničkog djelovanja svih institucija Bosne i Hercegovine kao i svih dijelova društva na tom planu, te stvoriti, odnosno unaprijediti pretpostavke za smanjenje stvarne korupcije i percipiranog nivoa korupcije, te afirmirati pozitivne društvene vrijednosti poput integriteta, odgovornosti i transparentnosti. S tim u vezi, BATA kao samostalna upravna organizacija, uspostavljena na temelju Zakona o osnivanju Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BIH“ 10/02) i Zakona o akreditiranju u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BIH“ 19/01), donosi Plan borbe protiv korupcije 2016-2017. u skladu sa nadležnostima i ovlaštenjima.

PDF PRAVILNIK O PROVOĐENJU ODREDABA ZAKONA O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA U INSTITUTU ZA AKREDITIRANJE BOSNE I HERCEGOVINE

Ovim pravilnikom uređuje se zaštita ličnih podataka u Institutu za akreditiranje Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu BATA), te uslovi i način njihovog prikupljanja, obrade i objavljivanja u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“, broj 49/06, 76/81 i 89/11).

Logiranje za korisnike